Free Estimate

برآورد هزینه

مجموعه سوالات ساده و کوتاه، اما بسیار مهم و کلیدی زیر برای برآورد هزینه دقیق و متناسب با نیاز شما طراحی گردیده است، حداکثر زمان پاسخگویی 24 ساعت میباشد

 
فضای مورد نظر شما شامل کدام نماها میباشد؟
نوع کاربری فضای مورد نظر چیست؟
مساحت تقریبی فضای مورد نظر چه میزان میباشد؟
آیا تنها تصاویر ثابت مورد نیاز است، یا به انیمیشن نیز احتاج دارید؟
به طور تقریبی چه تعداد نما مورد نیاز میباشد؟
در صورت نیاز به انیمیشن، مدت زمان تقریبی آن چقدر میباشد؟
نوع فایلهای مرجع برای شروع چیست؟
آیا متریال های سفارشی برای استفاده در فضاها وجود دارد؟

A value is required.

A value is required.Invalid format.

A value is required.

 Exceeded maximum number ارسال of characters.